Σχέδιο για την σύνταξη παραρτήματος σχετικά με τα ΠΠΣ που απονέμουν Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου