Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/24.1.2020 τ.Α') "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις"

ΦΕΚ 5136/16.11.2018 τ.Α' "Οργάνωση, Δομής και Λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας"

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότηας