Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΜΠ έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στο ΕΜΠ, ακολουθώντας συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια και κανονισμούς .

 

Για τους παραπάνω σκοπούς, η ΜΟΔΙΠ:

α) Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) καθώς και με όσα μέρη εμπλέκονται στην εφαρμογή και υλοποίηση ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.

β) Αναπτύσσει και συντηρεί πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης.

γ) Έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση αποτελεσμάτων.