Πολιτική Ποιότητας του ΕΜΠ

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ιστορικού ρόλου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως το πρώτο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της χώρας, και της διαχρονικής συμβολής του στην ανάπτυξη της χώρας μέσω των υψηλού επιπέδου αποφοίτων του, το ΕΜΠ καθιερώνει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχει και επικαιροποιεί ετησίως, με σκοπό: α) την διατήρηση της παράδοσης που έχει από την ίδρυσή του στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, β) την εδραίωση της θέσης του ως κέντρο αριστείας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) την παραγωγή αποφοίτων υψηλού επιπέδου, με σύγχρονες γνώσεις και ικανότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της εποχής και δ) τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου.

Η εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ, όπως αποτυπώνεται στο ΕΣΔΠ, αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση του Ιδρύματος να αναπτύξει κουλτούρα ποιότητας και αριστείας σε όλους τους τομείς δράσης του λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, τις εσωτερικές αποφάσεις των Οργάνων του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές (ιδίως του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π.

Με την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στο ΕΜΠ αναμένεται διαρκής βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματος, όπως: 1) στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, 2) στην ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών, και 3) στις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων και των φοιτητών.

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας του ΕΜΠ είναι:

(α) η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς τάσεις,

(β) η βελτίωση των δεικτών που σχετίζονται με τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές,

(γ) η βελτίωση των ερευνητικών επιδόσεων και η σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση,

(δ) η βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών και της επίλυσης προβλημάτων διοικητικής φύσης,

(ε) η βελτίωση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων,

(στ) η ενθάρρυνση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Σχολών,

(ζ) η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος με περιβαλλοντικά φιλική και αειφόρο τεχνολογία.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγνωρίζουν ότι α) για την επίτευξη του στόχου της αριστείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ΕΜΠ υπάρχει τόσο  ατομική όσο και συλλογική ευθύνη, β) κάθε μέλος (ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές), μονάδα (ακαδημαϊκή, διοικητική) και Όργανο (Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ) έχει διακριτό ρόλο και ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που του αντιστοιχούν και που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ και γ) η εφαρμογή του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος είναι μια συνεχής διαδικασία βελτίωσης που απαιτεί την συνεργασία και την συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ »