ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ΜΟΔΙΠ

ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ

Η Πράξη "Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους _ Υποστήριξη της  ΜΟΔΙΠ - ΕΜΠ", συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενταγμένο στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από το Ίδρυμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο με συνολική διάρκεια από 1.11.2021 έως 31.10.2023 είχε σκοπό στην επανασχεδίαση και ανασυγκρότηση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του ΕΜΠ με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του και την εμπέδωση της κουλτούρας ποιότητας.

Η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ, την εφαρμογή και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.

 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

Υποέργο 1

ΠΕ 1: Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διοίκησης ποιότητας

Δράση 1.1. Εκπαίδευση μελών ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ

Δράση 1.2. Εκπαίδευση Διευθυντών και Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

Δράση 1.3. Εκπαίδευση μελών της Διοίκησης του Ιδρύματος

 ΠΕ 2:   Αναδιοργάνωση διαδικασιών και λειτουργιών ποιότητας

Δράση 2.1 Ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών του ΕΣΔΠ

Δράση 2.2 Εφαρμογή νέων διαδικασιών

 ΠΕ 3 : Στελέχωση ΜΟΔΙΠ

Δράση 3.1. Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ

 ΠΕ 4 : Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Έργου

ΔΡΑΣΗ 4.1:  Παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της υλοποίησης του Έργου

ΔΡΑΣΗ 4.2:  Δράσεις Δημοσιότητας

ΔΡΑΣΗ 4.3:  Αξιολόγηση

 ΠΕ 5: Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων

ΔΡΑΣΗ 5.1:  Παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της υλοποίησης του Έργου

 Υποέργο 2:

Συλλογή και χρήση δεδομένων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΜΠ

 

Ημερίδα ΜΟΔΙΠ στις 10.10.2023Απολογισμός πράξης της ΜΟΔΙΠ – ΕΜΠ σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΜΠ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Ιδρύματος.