Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότηας

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.,

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η σύνταξη πρότασης για τη δομή και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και η υποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δημοσιοποίησή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

β) η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που προσφέρεται από το Α.Ε.Ι. και ιδίως για την ποιότητα

 • βα) των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών,
 • ββ) των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εν γένει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.,
 • βγ) των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι., Σχολών, Τμημάτων και Τομέων,
 • βδ) την ποιότητα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του,
 • βε) την ποιότητα λειτουργίας των επιμέρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών μονάδων, όπως πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από αυτά,
 • βστ) την ποιότητα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

γ) η επικαιροποίηση του Ε.Σ.Δ.Π., κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του Ε.Σ.Δ.Π.,

ε) η κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. και η υποβολή του προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., ε) η συνεργασία με την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,

ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.

 

Τρέχουσα σύνθεση της ΜΟΔΙΠ είναι η εξής:

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων και Δια Βίου Εκπαίδευσης:

κ.Α.Ζήσης, Αν.Καθηγητής Σχολής ΕΜΦΕ

Τα τακτικά μέλη της ΜΟΔΙΠ είναι οι κκ:

 1. κ.Σ.Πόνης, Καθηγητής Σχολής ΜΜ
 2. κα Κ.Καρβουντζή, Καθηγήτρια Σχολής ΑΜ
 3. κ.Σ.Τσιβιλής, Καθηγητής Σχολής ΧΜ
 4. κ.Π.Νομικός, Καθηγητής Σχολής ΜΜΜ
 5. κ.Α.Κυρίτσης, Καθηγητής Σχολής ΕΜΦΕ

και τα αναπληρωματικά μέλη είναι οι κκ:

 1. κ.Δ.Μαμάης, Καθηγητής Σχολής ΠΜ
 2. κα Κ.Νικήτα, Καθηγήτρια Σχολής ΗΜΜΥ
 3. κα Μ.Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ
 4. κ.Γ.Ζαραφωνίτης, Καθηγητής Σχολής ΝΜΜ
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότηας »